Pravidlá vstupu

1. Fitko­níček je miestom cvičenia, relaxu a rege­ne­rácie.
2. Každá procedúra začína vždy, podľa rozvrhu hodín.
3. Na cvičenie je nutné sa dostaviť včas, mini­málne 10 min pred jej zahá­jením.
4. Do miest­nosti je nutné vstu­povať len v športovej obuvi, ktorá neze­ne­cháva čiari na podlahe.
5. Do cvičebne ne je povelený vstup s mobilným tele­fónom a jedlom.
6. Nie je vhodné používať inten­zívne kozme­tické príp­ravky, predov­šetkým parfémy a dezodo­ranty.
7. Je dopo­ručene vhodné športové oble­čenie a pitný režím.
8. Cvičenie vedie tréner.
9. V prípade náhlen nevol­nosti je potrebné infor­movať trénera.
10. Do miest­nosti nie je povelený vstup osobám s akým­koľvek akútnym ocho­rením, infekčným ocho­rením, s rôznymi ocho­re­niami nachlad­nutím, chrípkou, kašľom a pod.
11.Osoby s akým­koľvek ocho­rením sú povinný prvý vstup konzul­tovať so sovjim lekárom

Prajeme Vám príjemné cvičenie

Miestnosť na cvičenie

Cvičebná miestnosť je vybavená špeciálnou reku­pe­račnou jednotkou, ktorá sa stará o kvalitný čerstvý vzduch po celú dobu cvičenia. Nepou­žívame rôzne venti­látori. Vzduch sa mení auto­ma­ticky. Na podlahe je použitý športový povrch, ktorý chráni kĺby cvičiaceho. Vo veľkých zrkadlách si môžete kontor­lovať správnosť cvičenia.

Cvičenie prebieha za prítom­nosti trénera a trvá cca. 60 min. (podľa typu cvičenia)

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online