Pravidlá vstupu

1. Fitko­níček je miestom cvičenia, relaxu a rege­ne­rácie.
2. Každá procedúra začína vždy, podľa rozvrhu hodín.
3. Na cvičenie je nutné sa dostaviť včas, mini­málne 10 min pred jej zahá­jením.
4. Do miest­nosti je nutné vstu­povať len v športovej obuvi, ktorá neze­ne­cháva čiari na podlahe.
5. Do cvičebne ne je povelený vstup s mobilným tele­fónom a jedlom.
6. Nie je vhodné používať inten­zívne kozme­tické príp­ravky, predov­šetkým parfémy a dezodo­ranty.
7. Je dopo­ručene vhodné športové oble­čenie a pitný režím.
8. Cvičenie vedie tréner.
9. V prípade náhlen nevol­nosti je potrebné infor­movať trénera.
10. Do miest­nosti nie je povelený vstup osobám s akým­koľvek akútnym ocho­rením, infekčným ocho­rením, s rôznymi ocho­re­niami nachlad­nutím, chrípkou, kašľom a pod.
11.Osoby s akým­koľvek ocho­rením sú povinný prvý vstup konzul­tovať so sovjim lekárom

Prajeme Vám príjemné cvičenie

Miestnosť na cvičenie

Cvičebná miestnosť je vybavená špeciálnou reku­pe­račnou jednotkou, ktorá sa stará o kvalitný čerstvý vzduch po celú dobu cvičenia. Nepou­žívame rôzne venti­látori. Vzduch sa mení auto­ma­ticky. Na podlahe je použitý športový povrch, ktorý chráni kĺby cvičiaceho. Vo veľkých zrkadlách si môžete kontor­lovať správnosť cvičenia.

Cvičenie prebieha za prítom­nosti trénera a trvá cca. 60 min. (podľa typu cvičenia)