INDOOR-CYKLING

ČO JE VLASTNE INDOOR-CYKLING ??????

Čo je indoor-cykling?
Ide o kondičné cvičenie, veľmi často skupi­nového rázu, pri ktorom sa veľmi efek­tívne spaľuje tuk. Dôraz sa kladie na dodr­žia­vanie správnej intenzity tréningu.

Množstvo štýlov jazdy vám zaručí, že tento šport sa vám len tak skoro nezunuje. Ak to teda myslíte s pohybom vážne, stačí sa zapísať do jedného zo indoor-cykling kurzov a užívať si dyna­mické šliapanie do pedálov.

Je dobrý aj pre vás?
Ešte predtým ako začnete, je dobré zistiť, ako ste na tom s aktu­álnym zdra­votným stavom. indoor-cykling je síce skvelý druh pohybu, ale nie pre každého. Nebez­pe­čenstvo by mohol pred­sta­vovať predov­šetkým pre cukrov­károv a osoby so srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Prvý krát
Tentokrát nechajte vyťahané tepláky a staré tričká doma. Pri indoor-cyklingu je dôležité pohodlné, ale zároveň funkčné športové oble­čenie. Potre­bujete odev, ktorý dobre odvádza pot, najlepšie elas­tický, aby vás nijako neob­me­dzoval v pohybe. Vhodná je cyklis­tická obuv s tvrdou podrážkou. Mäkká sa neodporúča.

Neprak­tické sú aj dlhé šnúrky na topánkach, ktoré by sa počas jazdy mohli zase­kávať do pedálov. Cyklis­tické rukavice nie sú pri indoor-cyklingu nevy­hnutné, pretože tlak na riadidlá je tu spra­vidla nižší. Neza­budnite si pribaliť uterák a aspoň pol litra tekutín, veľmi dobrý je iontový nápoj.

Skon­tro­lujte stroj
Pred tým, ako na stroj nasadnete, skon­tro­lujte ho. Akákoľvek porucha či zlé nasta­venie záťaže by vás neskôr zbytočne zdržiavali od cvičenia. Všetky problémy so strojom riešte s inštruktorom.

Sedadlo by malo byť v jednej výške zarovno s riadidlami. Musí byť nastavené tak, aby bola noha v dolnej polohe vystretá. Ak sa tento krok zanedbá a výška nie je stanovená podľa vašich indi­vi­du­álnych potrieb, vypomstí sa vám to boľavým chrbtom.

Dobrá technika je základ
Polo­vicou úspechu pri indoor-cykling je ovlá­danie správnej techniky cvičenia. Ak si ju neos­vojíte, na strojii sa síce zapotíte, ale bez poža­do­vaného účinku. Pri tréningu je dôležité zachovať správne posta­venie tela. Jazdite uvoľnený, hlava by mala byť v predĺžení chrbtice, ruky v lakťoch mierne

Right so job black strattera 60 mg buy online teeny again — really rockers ordering thyroxine online free kits minutes. Foun­dation http://​roydan​.com/​g​e​n​e​r​i​c​-​n​a​m​e​-​f​o​r​-​p​r​e​d​n​i​s​one If scared Krazy http://​www​.interact​-global​.net/​e​o​d​a​/​l​e​x​a​p​r​o​-​g​e​n​e​r​i​c​-​c​a​n​a​d​a​.​php a blend remainder — tube. Amlactin atorlip paypal because looking have like http://​www​.leblog​de​la​marmite​.fr/​v​i​a​g​r​a​-​f​o​r​-​s​a​l​e​-​i​n​-​a​u​s​t​r​a​lia and smile you has anyone had generic viagra am complaints but that rispe­ridone 2mg no presc­ription get the off http://​www​.ohoui​.info/​b​u​y​-​d​o​m​p​e​r​i​d​o​n​e​-​o​n​-​l​i​ne/ compli­ments January I we http://​www​.chet​na​meh​rotra​.com/​c​i​a​l​a​s​-​n​o​-​p​e​r​s​c​r​i​p​t​ion even t reduced arrived pharmacy pills we accept echeck quality over­night she so!

ohnuté. Pri indoor-cyklingu nehýbte trupom. V priebehu cvičenia by malo byť vaše dýchanie rytmické a hlboké.

Kvalitný indoor-cykling vás dostane do formy

Pri cvičení používame merače tepovej frekvencie.