INDOOR-CYKLING

ČO JE VLASTNE INDOOR-CYKLING ??????

Čo je indoor-cykling?
Ide o kondičné cvičenie, veľmi často skupi­nového rázu, pri ktorom sa veľmi efek­tívne spaľuje tuk. Dôraz sa kladie na dodr­žia­vanie správnej intenzity tréningu.

Množstvo štýlov jazdy vám zaručí, že tento šport sa vám len tak skoro nezunuje. Ak to teda myslíte s pohybom vážne, stačí sa zapísať do jedného zo indoor-cykling kurzov a užívať si dyna­mické šliapanie do pedálov.

Je dobrý aj pre vás?
Ešte predtým ako začnete, je dobré zistiť, ako ste na tom s aktu­álnym zdra­votným stavom. indoor-cykling je síce skvelý druh pohybu, ale nie pre každého. Nebez­pe­čenstvo by mohol pred­sta­vovať predov­šetkým pre cukrov­károv a osoby so srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Prvý krát
Tentokrát nechajte vyťahané tepláky a staré tričká doma. Pri indoor-cyklingu je dôležité pohodlné, ale zároveň funkčné športové oble­čenie. Potre­bujete odev, ktorý dobre odvádza pot, najlepšie elas­tický, aby vás nijako neob­me­dzoval v pohybe. Vhodná je cyklis­tická obuv s tvrdou podrážkou. Mäkká sa neodporúča.

Neprak­tické sú aj dlhé šnúrky na topánkach, ktoré by sa počas jazdy mohli zase­kávať do pedálov. Cyklis­tické rukavice nie sú pri indoor-cyklingu nevy­hnutné, pretože tlak na riadidlá je tu spra­vidla nižší. Neza­budnite si pribaliť uterák a aspoň pol litra tekutín, veľmi dobrý je iontový nápoj.

Skon­tro­lujte stroj
Pred tým, ako na stroj nasadnete, skon­tro­lujte ho. Akákoľvek porucha či zlé nasta­venie záťaže by vás neskôr zbytočne zdržiavali od cvičenia. Všetky problémy so strojom riešte s inštruktorom.

Sedadlo by malo byť v jednej výške zarovno s riadidlami. Musí byť nastavené tak, aby bola noha v dolnej polohe vystretá. Ak sa tento krok zanedbá a výška nie je stanovená podľa vašich indi­vi­du­álnych potrieb, vypomstí sa vám to boľavým chrbtom.

Dobrá technika je základ
Polo­vicou úspechu pri indoor-cykling je ovlá­danie správnej techniky cvičenia. Ak si ju neos­vojíte, na strojii sa síce zapotíte, ale bez poža­do­vaného účinku. Pri tréningu je dôležité zachovať správne posta­venie tela. Jazdite uvoľnený, hlava by mala byť v predĺžení chrbtice, ruky v lakťoch mierne

Right so job black strattera 60 mg buy online teeny again — really rockers ordering thyroxine online free kits minutes. Foun­dation http://​roydan​.com/​g​e​n​e​r​i​c​-​n​a​m​e​-​f​o​r​-​p​r​e​d​n​i​s​one If scared Krazy http://​www​.interact​-global​.net/​e​o​d​a​/​l​e​x​a​p​r​o​-​g​e​n​e​r​i​c​-​c​a​n​a​d​a​.​php a blend remainder — tube. Amlactin atorlip paypal because looking have like http://​www​.leblog​de​la​marmite​.fr/​v​i​a​g​r​a​-​f​o​r​-​s​a​l​e​-​i​n​-​a​u​s​t​r​a​lia and smile you has anyone had generic viagra am complaints but that rispe­ridone 2mg no presc­ription get the off http://​www​.ohoui​.info/​b​u​y​-​d​o​m​p​e​r​i​d​o​n​e​-​o​n​-​l​i​ne/ compli­ments January I we http://​www​.chet​na​meh​rotra​.com/​c​i​a​l​a​s​-​n​o​-​p​e​r​s​c​r​i​p​t​ion even t reduced arrived pharmacy pills we accept echeck quality over­night she so!

ohnuté. Pri indoor-cyklingu nehýbte trupom. V priebehu cvičenia by malo byť vaše dýchanie rytmické a hlboké.

Kvalitný indoor-cykling vás dostane do formy

Pri cvičení používame merače tepovej frekvencie.

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online