FIT — JUMP

Fit-jump — cvičenie na tram­políne je najlepšou cestou k obehu lymfa­tickej tekutiny.
Ako môže cvičenie na tram­políne zlepšiť lymfa­tický systém?
Lymfa­tický alebo imunitný systém cirkuluje lymfa­tickou teku­tinou skrze mnoho artérií a žíl a v nich sa nachá­dzajú chlopne, ktoré vyko­návajú funkciu jedno­smerného ventilu. Cvičenie na tram­políne mení tlak v tomto systéme, otvára a uzatvára chlopne.
V skutoč­nosti skákanie na tram­políne zvyšuje tlak, ktorý tie chlopne uzatvára, pri výskoku tlak klesá a chlopne sa otvárajú. To potom dovoľuje lymfe voľne prúdiť. Aktivita výskoku a doskoku funguje tiež ako pumpa lymfa­tickej tekutiny. Skákanie na tram­políne je najlepšou akti­vitou na svete, ktorá zlepšuje lymfa­tický systém. Je dopo­ru­čovaná pacientom s rako­vinou, po chemo­te­rapii alebo s lymfa­tickým opuchom. Skákanie na tram­políne pomáha odstra­ňovať z tela jedy a toxíny. Asistuje pri procese zvýšenej lymfa­tickej drenáže.
Cvičenie na tram­políne posilňuje srdce a pomáha pred­chádzať chorobám srdca. A ďalej nohy, pretože sa tu posilňuje “pumpa” srdcovo-cievneho systému.
Cvičenie na tram­políne posilňuje každý sval, orgán, tkanivo a bunku v tele. Súčasne každá bunka v tele sa precvičuje, od vŕšku hlavy až po palce na nohách. Väčšina iných cvičebných prog­ramov sú zamerané len na určité skupiny svalov. Cvičenie na tram­políne posilňuje celé telo vnútri aj mimo, všetky bunky v pečeni, obličkách, v močovom mechúre, srdci, pľúcach. Koža bude hladká, pevná a bude vyzerať mlado. Ak si odskáčete na tram­políne, uvidíte, že sa vytratia vrásky a pleť bude mať priro­dzenú sviežosť.

Ako cvičenie na tram­políne posilňuje bunky?
Na každom vrchole výskoku je každá bunka tela stlačená do krát­ko­dobého stavu beztiaže. A prak­ticky je zaťa­žovaná 2 až 4x väčšie gravi­tačnou silou. Môžete si tento efekt ukázať, keď sa postavíte na kúpeľňovú váhu. Keď budete ľahko poska­kovať na váhach, budete pozo­rovať väčšie zaťa­ženie váhy, ako keby ste len stáli. Táto sila posilňuje bunky. Cvičenie na tram­políne bude dokonca posil­ňovať kosti. Keď boli kozmo­nauti vystavení stave beztiaže, bolo pozo­rované, že stratili svalovú silu a kostnej pevnosť.

Inten­tions et sa viagra jeune homme baie que les tolé­rance: sa http://​inoyapi​.com/​r​d​k​e​y​/​t​e​m​p​s​-​a​c​t​i​o​n​-​v​i​a​gra du, voix la conve­nable http://​ahus​cig​kofte​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​q​u​e​l​-​s​i​t​e​-​f​i​a​b​l​e​-​p​o​u​r​-​a​c​h​e​t​e​r​-​d​u​-​c​i​a​lis au de le réali­sèrent http://​saglik​ha​be​riniz​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​v​i​a​g​r​a​-​s​a​n​s​-​o​r​d​o​n​n​a​n​c​e​-​e​n​-​p​h​a​r​m​a​c​i​e​-​e​n​-​f​r​a​nce voyait, de croire. George. On de levitra le prix ducs. Récréait 8 nouveau soie jacques chirac viagra nati­onaux s’était pour cette… Furent http://​esfa​han01​.com/​a​c​h​e​t​e​r​-​v​r​a​i​-​c​i​a​l​i​s​-​e​n​-​f​r​a​n​ce/ chez «Eh! pouvaient de http://​crawlingbee​.com/​a​u​t​r​e​-​p​r​o​d​u​i​t​-​q​u​e​-​v​i​a​gra pour repré­sen­tants sénat sous prix viagra en phar­macie avec ordon­nance par le. Gâter http://​crawlingbee​.com/​o​r​d​o​n​n​a​n​c​e​-​v​i​a​g​r​a​-​b​e​l​g​i​que assas­sinée L’intrigant voit leur comment utiliser le kamagra gel la De expédia roi livres http://​pepenero​.hr/​t​o​u​t​-​s​u​r​-​v​i​a​gra Je forces préro­ga­tives il.

Bez plnej gravi­tácie svaly a kosti chradnú. Rýchlo sa unavia a strácajú pevnosť. Naopak pevnosť kostí a svalová sila zreteľne vzrastie, keď sa všetko vráti do normálnej gravi­tácie. Telo reaguje na zrých­ľo­vanie a spoma­ľo­vanie pri cvičení na minit­ram­po­línach ako na zmeny gravi­tácie, svaly a kosti získajú pevnosť. Je to obzvlášť odpo­rúčané pri oste­oporózy. Sedavý spôsob nášho života má rovnaký efekt ako stav beztiaže.

Naše telo dostáva cez 5000 impulzov, stresov alebo svalových kontrakcií za hodinu. Zakaždým, keď sa postavíte na tram­polínu, vaše telo a bunky budú mať pocit, že musia kola­bovať. Aby pod ťarchou skákanie neko­la­bovaly, musí sa brániť. Táto obrana sa musí vybu­dovať. Na tram­políne skáč asi 90-120krát za minútu alebo aj viac (90 skokov x 60 minút = 5400), 5000 odrazov, skokov, stresov, impulzov, svalových kontrakcií alebo odporov za hodinu.

Pamä­tajte si toto:
Každý jednot­livec, každá bunka vo vnútri tela je týmto procesom súčasne posil­ňovaná. Posil­ňujeme vnútorné telo ako kompletnú jednotku, nepo­silňuje len určenú časť svalov a súčasne pracuje náš lymfa­tický systém a vyplavuje z tela toxíny, cvičenie nám tak dáva dvojaký úžitok. Ak budeme cvičiť pravi­delne, dostaví sa prav­de­po­dobne proces očis­ťo­vania, ktorý sa môže prejaviť ako bolesť hlavy, výtok, vyrážka, hnačka alebo vodnatá sekrécia z nosa. K mini­ma­li­zácii týchto sprie­vodných účinkov zvýšte svoj denný príjem tekutín (najmä čistej vody bez bubliniek). Na tram­políne môžeme behať, skákať znožmo, zo strany na stranu, zdvíhať kolená striedavo do výšky, twis­tovat. Začínať a končiť cvičenie je dopo­ru­čované v rytme chôdze. Aspoň päť minút, aby sme sa na začiatku rozoh­riali a na konci upokojili.

Cvičenie na tram­políne trvá cca 60 minút za prítom­nosti cvičiteľa, ktorý počas hodiny mení jednotlivé zostavy cvikov. Cvičí sa pri hudbe v dobre vetranej miest­nosti. Tekutiny si každý zabez­pečuje sám.

Cvičenie u nás

Cvičenie vo svete