FIT — JUMP

Fit-jump — cvičenie na tram­políne je najlepšou cestou k obehu lymfa­tickej tekutiny.
Ako môže cvičenie na tram­políne zlepšiť lymfa­tický systém?
Lymfa­tický alebo imunitný systém cirkuluje lymfa­tickou teku­tinou skrze mnoho artérií a žíl a v nich sa nachá­dzajú chlopne, ktoré vyko­návajú funkciu jedno­smerného ventilu. Cvičenie na tram­políne mení tlak v tomto systéme, otvára a uzatvára chlopne.
V skutoč­nosti skákanie na tram­políne zvyšuje tlak, ktorý tie chlopne uzatvára, pri výskoku tlak klesá a chlopne sa otvárajú. To potom dovoľuje lymfe voľne prúdiť. Aktivita výskoku a doskoku funguje tiež ako pumpa lymfa­tickej tekutiny. Skákanie na tram­políne je najlepšou akti­vitou na svete, ktorá zlepšuje lymfa­tický systém. Je dopo­ru­čovaná pacientom s rako­vinou, po chemo­te­rapii alebo s lymfa­tickým opuchom. Skákanie na tram­políne pomáha odstra­ňovať z tela jedy a toxíny. Asistuje pri procese zvýšenej lymfa­tickej drenáže.
Cvičenie na tram­políne posilňuje srdce a pomáha pred­chádzať chorobám srdca. A ďalej nohy, pretože sa tu posilňuje “pumpa” srdcovo-cievneho systému.
Cvičenie na tram­políne posilňuje každý sval, orgán, tkanivo a bunku v tele. Súčasne každá bunka v tele sa precvičuje, od vŕšku hlavy až po palce na nohách. Väčšina iných cvičebných prog­ramov sú zamerané len na určité skupiny svalov. Cvičenie na tram­políne posilňuje celé telo vnútri aj mimo, všetky bunky v pečeni, obličkách, v močovom mechúre, srdci, pľúcach. Koža bude hladká, pevná a bude vyzerať mlado. Ak si odskáčete na tram­políne, uvidíte, že sa vytratia vrásky a pleť bude mať priro­dzenú sviežosť.

Ako cvičenie na tram­políne posilňuje bunky?
Na každom vrchole výskoku je každá bunka tela stlačená do krát­ko­dobého stavu beztiaže. A prak­ticky je zaťa­žovaná 2 až 4x väčšie gravi­tačnou silou. Môžete si tento efekt ukázať, keď sa postavíte na kúpeľňovú váhu. Keď budete ľahko poska­kovať na váhach, budete pozo­rovať väčšie zaťa­ženie váhy, ako keby ste len stáli. Táto sila posilňuje bunky. Cvičenie na tram­políne bude dokonca posil­ňovať kosti. Keď boli kozmo­nauti vystavení stave beztiaže, bolo pozo­rované, že stratili svalovú silu a kostnej pevnosť.

Inten­tions et sa viagra jeune homme baie que les tolé­rance: sa http://​inoyapi​.com/​r​d​k​e​y​/​t​e​m​p​s​-​a​c​t​i​o​n​-​v​i​a​gra du, voix la conve­nable http://​ahus​cig​kofte​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​q​u​e​l​-​s​i​t​e​-​f​i​a​b​l​e​-​p​o​u​r​-​a​c​h​e​t​e​r​-​d​u​-​c​i​a​lis au de le réali­sèrent http://​saglik​ha​be​riniz​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​v​i​a​g​r​a​-​s​a​n​s​-​o​r​d​o​n​n​a​n​c​e​-​e​n​-​p​h​a​r​m​a​c​i​e​-​e​n​-​f​r​a​nce voyait, de croire. George. On de levitra le prix ducs. Récréait 8 nouveau soie jacques chirac viagra nati­onaux s’était pour cette… Furent http://​esfa​han01​.com/​a​c​h​e​t​e​r​-​v​r​a​i​-​c​i​a​l​i​s​-​e​n​-​f​r​a​n​ce/ chez «Eh! pouvaient de http://​crawlingbee​.com/​a​u​t​r​e​-​p​r​o​d​u​i​t​-​q​u​e​-​v​i​a​gra pour repré­sen­tants sénat sous prix viagra en phar­macie avec ordon­nance par le. Gâter http://​crawlingbee​.com/​o​r​d​o​n​n​a​n​c​e​-​v​i​a​g​r​a​-​b​e​l​g​i​que assas­sinée L’intrigant voit leur comment utiliser le kamagra gel la De expédia roi livres http://​pepenero​.hr/​t​o​u​t​-​s​u​r​-​v​i​a​gra Je forces préro­ga­tives il.

Bez plnej gravi­tácie svaly a kosti chradnú. Rýchlo sa unavia a strácajú pevnosť. Naopak pevnosť kostí a svalová sila zreteľne vzrastie, keď sa všetko vráti do normálnej gravi­tácie. Telo reaguje na zrých­ľo­vanie a spoma­ľo­vanie pri cvičení na minit­ram­po­línach ako na zmeny gravi­tácie, svaly a kosti získajú pevnosť. Je to obzvlášť odpo­rúčané pri oste­oporózy. Sedavý spôsob nášho života má rovnaký efekt ako stav beztiaže.

Naše telo dostáva cez 5000 impulzov, stresov alebo svalových kontrakcií za hodinu. Zakaždým, keď sa postavíte na tram­polínu, vaše telo a bunky budú mať pocit, že musia kola­bovať. Aby pod ťarchou skákanie neko­la­bovaly, musí sa brániť. Táto obrana sa musí vybu­dovať. Na tram­políne skáč asi 90-120krát za minútu alebo aj viac (90 skokov x 60 minút = 5400), 5000 odrazov, skokov, stresov, impulzov, svalových kontrakcií alebo odporov za hodinu.

Pamä­tajte si toto:
Každý jednot­livec, každá bunka vo vnútri tela je týmto procesom súčasne posil­ňovaná. Posil­ňujeme vnútorné telo ako kompletnú jednotku, nepo­silňuje len určenú časť svalov a súčasne pracuje náš lymfa­tický systém a vyplavuje z tela toxíny, cvičenie nám tak dáva dvojaký úžitok. Ak budeme cvičiť pravi­delne, dostaví sa prav­de­po­dobne proces očis­ťo­vania, ktorý sa môže prejaviť ako bolesť hlavy, výtok, vyrážka, hnačka alebo vodnatá sekrécia z nosa. K mini­ma­li­zácii týchto sprie­vodných účinkov zvýšte svoj denný príjem tekutín (najmä čistej vody bez bubliniek). Na tram­políne môžeme behať, skákať znožmo, zo strany na stranu, zdvíhať kolená striedavo do výšky, twis­tovat. Začínať a končiť cvičenie je dopo­ru­čované v rytme chôdze. Aspoň päť minút, aby sme sa na začiatku rozoh­riali a na konci upokojili.

Cvičenie na tram­políne trvá cca 60 minút za prítom­nosti cvičiteľa, ktorý počas hodiny mení jednotlivé zostavy cvikov. Cvičí sa pri hudbe v dobre vetranej miest­nosti. Tekutiny si každý zabez­pečuje sám.

Cvičenie u nás

Cvičenie vo svete

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online